O UNESCO

Špeciálne miesta, ktoré vznikli tisíckami rokov nenapodobiteľných prírodných procesov, alebo hektolitrami potu a miliónmi párov ľudských rúk. Takto by sme mohli charakterizovať zoznam Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktorý združuje najkrajšie, najúžasnejšie a najvýnimočnejšie miesta (viac ako 1000) na svete. Úlohou tejto celosvetovej „databázy“ je zabezpečiť ochranu najvzácnejších prírodných a kultúrnych pokladov ľudstva, ale tiež posilňovať medzinárodnú spoluprácu v snahe o ich uchovanie.

*UNESCO je Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Hlavným cieľom poslania tejto agentúry v štruktúrach OSN je prispievať k bezpečnosti a mieru cez propagáciu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry.

*UNESCO vznikla 16. novembra 1945, aktuálne sídli v Paríži, má 195 členských štátov a 9 pripojených členov.
O UNESCO
________________________________________
Návrhy na zaradenie území alebo pamiatok na svojom území do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO môžu predkladať iba krajiny, ktoré podpísali Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Ten vychádza z myšlienky, že na svete existujú výnimočné miesta vytvorené prírodou i človekom, ktoré by mali byť považované za dedičstvo celého ľudstva, ktoré by zároveň požívalo zvláštnu ochranu s cieľom zachovania pre ďalšie generácie. Dohovor, ako medzinárodný prostriedok na riešenie problémov týkajúcich sa moderného sveta, v sebe spája ochranu prírody s ochranou kultúrnych pamiatok.
Nominačný proces pozostáva z týchto krokov:

1. Predbežný zoznam – prvým krokom, ktorý musí podniknúť každá krajina, je zostavenie akéhosi „inventára“ najdôležitejších kultúrnych a prírodných pamiatok nachádzajúcich sa na jej území. Na takomto predbežnom zozname sa nachádzajú predpokladané lokality, ktoré členský štát môže navrhnúť na zápis v nasledujúcich 5 až 10 rokoch. Predbežný zoznam môže byť kedykoľvek aktualizovaný. Ak lokalita alebo pamiatka nie je zapísaná na predbežnom zozname daného štátu, Výbor pre svetové dedičstvo ju nemôže považovať za nomináciu na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

2. Predloženie nominácie – členský štát si po predložení predbežného zoznamu a výbere konkrétnych pamiatok naplánuje, kedy predloží nomináciu. Tú následne príjme a overí Centrum svetového dedičstva, ktoré ju následne posiela príslušným poradným orgánom na posudzovanie.

3. Poradné orgány – nominovanú lokalitu alebo pamiatku nezávisle posudzujú dva poradné orgány, splnomocnené Dohovorom o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva: Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS) a Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN). Oba orgány poskytnú Výboru pre svetové dedičstvo hodnotenia a posudky nominovaných kultúrnych i prírodných lokalít. Tretím poradným orgánom je Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok (ICCROM). Ide o medzivládnu organizáciu, ktorá poskytuje Výboru odborné rady pri zachovaní kultúrnych pamiatok.

4. Výbor pre svetové dedičstvo – po splnení predošlých krokov, predložení nominácie a posúdení poradnými orgánmi, prichádza rad na Výbor pre svetové dedičstvo. Ten sa stretáva raz ročne a rozhoduje o tom, ktoré lokality a pamiatky budú zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Môže tiež odložiť svoje rozhodnutie a od členských štátov požadovať doloženie podrobnejších informácií.
Až do roku 2004 sa kritériá pre zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO rôznili podľa toho, či šlo o kultúrnu alebo prírodnú pamiatku. Neskôr Výbor pre svetové dedičstvo tieto kritériá zlúčil a výnimočnú hodnotu lokalita získa vtedy, ak spĺňa jedno alebo viacero z týchto kritérií:
• reprezentuje dielo (výtvor) ľudského tvorivého ducha;
• predstavuje dôležitú vzájomnú výmenu (prienik) ľudských hodnôt, presahujúcu čas alebo pokrývajúcu kultúrnu oblasť sveta vo vývoji architektúry alebo technológie, pamiatkového umenia, plánovania miest alebo vzhľadu krajiny;
• prináša výnimočnosť alebo aspoň výnimočné svedectvo o kultúrnej tradícii alebo civilizácii, ktorá je živá alebo už zanikla;
• je výnimočným príkladom typu budovy, architektonického alebo technologického súboru alebo krajiny, ktorá predstavuje významnú etapu (významné etapy) ľudskej histórie;
• je výnimočným príkladom tradičného ľudského osídlenia, využitia pôdy alebo mora, ktorý reprezentuje danú kultúru (alebo kultúry), alebo ľudskú interakciu s prostredím, najmä ak sa lokalita stala zraniteľnou v dôsledku vplyvu nezvratných zmien.
• je priamo alebo sprostredkovane spojená s udalosťami alebo životnými tradíciami, s ideami alebo vierovyznaniami, s umeleckými a literárnymi prácami výnimočného univerzálneho významu. (Výbor sa domnieva, že toto kritérium by malo byť prednostne používané pri súčasnom aplikovaní iného kritéria);
• obsahuje mimoriadne prírodné úkazy alebo oblasti výnimočnej prírodnej krásy a estetickej dôležitosti;
• je výnimočným príkladom reprezentujúcim dôležité etapy vývoja Zeme, vrátane dokladov života, dôležitých geologických procesov prebiehajúcich vo vývoji charakteru terénu alebo pri dôležitých geomorfických a fyziografických čŕt;
• je výnimočným príkladom reprezentujúcim významné prebiehajúce ekologické a biologické procesy vývoja a rozvoja pevniny, sladkých vôd, prímorských a morských ekosystémov a skupín rastlín a živočíchov;
• obsahuje najdôležitejšie a podstatné prírodné prostredia pre zachovanie biologickej rozmanitosti in situ vrátane tých, ktoré obsahujú ohrozené druhy výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy alebo ich ochrany.
DRUHY ZÁPISOV

KULTÚRNE:

• monumenty – archeologické nálezy, architektonické diela, diela monumentálnych skulptúr a malieb, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, umenia alebo vedy
• skupiny budov – skupiny samostatných alebo spojených budov, ktoré majú výnimočnú historickú, umeleckú alebo vedeckú hodnotu kvôli ich architektúre, homogenite či miestu v krajine
• náleziská – diela človeka, alebo kombinácie prírodných a ľudských diel, ale aj miesta vrátane archeologických nálezísk ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z hľadiska histórie, estetiky, etnológie alebo antropológie
PRÍRODNÉ:

• prírodné prvky – ktoré tvoria fyzické a biologické útvary alebo skupiny takých útvarov, ktoré majú výnimočnú estetickú alebo vedeckú hodnotu
• geologické a fyziografické útvary - presne vymedzené územia, ktoré vytvárajú biotop ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej hodnoty z pohľadu vedy a ochrany
• prírodné náleziská – nachádzajúce sa na presne vymedzených prírodných územiach výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy, ochrany alebo prírodných krás
Turistické informácie vždy poruke
s mobilnou aplikáciou Košice Region.
POZRITE SA, AKO OSTATNÍ HOVORIA O KOŠICKOM REGIÓNE NA TRIPADVISORE.
TripAdvisor: Čítajte recenzie, porovnávajte ceny a vykonávajte rezervácie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram